เกี่ยวกับเรา

โครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมการติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต (e-Learning)

************************

 

1.  ความเป็นมา

      สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  มีเป้าประสงค์หลักในการขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ โดยเปิดโอกาสให้กับภาคีรายย่อยระดับชุมชน ได้แก่ กลุ่มบุคคล ชุมชนและองค์กรทั่วไป ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของชุมชนหรือพื้นที่  

      ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทางสำนัก 6 ได้ออกแบบการดำเนินงานไว้ดังนี้ (1) กำหนดช่องทางและรูปแบบการสนับสนุนทุน 4 ช่องทาง ได้แก่ โครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป โครงการสร้างเสริมสุขภาพประเด็นเฉพาะ โครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก และโครงการประเภทกิจกรรมอย่างง่าย  โดยในแต่ละปีจะมีการสนับสนุนภาคีรายย่อยเพื่อดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั้ง 4 ช่องทางประมาณปีละ 1,800 โครงการ โดยมีการกระจายครอบคลุมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ (2) การค้นหาและพัฒนาภาคีที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น เข้ามาช่วยทำหน้าที่เป็น หน่วยจัดการร่วมกับ สสส. ในระดับพื้นที่ (node)ในการพัฒนาโครงการ กำกับติดตามและช่วยเสริมพลัง (Empower) ในการดำเนินงานของภาคีรายย่อยในชุมชน ซึ่งในปัจจุบันทางสำนัก 6 มีหน่วยจัดการแล้วกว่า 70 หน่วย จำนวนประมาณ 500 คน  

      ดังนั้นจะเห็นได้ว่า หน่วยจัดการร่วมกับ สสส. ในระดับพื้นที่ (node) เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการหนุนเสริมการดำเนินงานของภาคีรายย่อยให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้  ด้วยเหตุนี้ทางสำนัก 6 จึงได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพแก่หน่วยจัดการเรื่องการติดตามและประเมินผลเชิงผลลัพธ์  ในลักษณะของการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะเวลา 3 วัน โดยที่ผ่านมามีการจัดอบรมไปแล้ว จำนวน 7 รุ่น  รวมจำนวนประมาณ 200 คน  ซึ่งจากการอบรมทั้ง 7 รุ่นที่ผ่านมาทางสำนัก 6 ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ทางสำนัก จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาระบบการฝึกอบรมการติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรูปแบบของ e-learning เพื่อให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการกระจายและเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างกว้างขวางโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลา สถานที่และงบประมาณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยจัดการในด้านการติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาสำหรับการดำเนินงานต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์   

   2.1  เพื่อพัฒนาระบบฝึกอบรมการติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาผ่านเครือข่าย

          อินเตอร์เนต (e-learning) สำหรับหน่วยจัดการ (node) ของสำนัก 6 ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล

          ความรู้ได้ง่ายโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาและสถานที่  

 

3. กลุ่มเป้าหมาย

   3.1  ภาคีที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยจัดการร่วมกับ สสส. ในระดับพื้นที่ จำนวนประมาณ 500 คน

   3.2  ภาคีที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มจะมาทำหน้าที่เป็นหน่วยจัดการร่วมกับ สสส. ในระดับพื้นที่

         จำนวนประมาณ 100 คน


Last modified: Tuesday, 5 September 2017, 5:16 PM